Estatutos

 

ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN PEÑA AR-VI DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE VIGO

 

CAPÍTULO I

DA ASOCIACIÓN EN XERAL

Artigo 1. Denominación e natureza

Coa denominación de “PEÑA AR-VI DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE VIGO”, constitúese unha organización de natureza asociativa e sen ánimo de lucro, ao amparo do disposto no artigo 22 da Constitución Española, na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación e demais lexislación aplicable

Artigo 2. Personalidade e capacidade

A asociación constituída ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, podendo realizar todos aqueles actos que sexan necesarios para o cumprimento da finalidade para a que foi creada, con suxeición ao establecido no ordenamento xurídico.

Artigo 3. Domicilio

A asociación establece o seu domicilio social na Delegación de Árbitros de Fútbol de Vigo con sede na rúa Manuel de Castro, nº 40, na planta da Delegación de Árbitros de Fútbol de Vigo, localidade Vigo, C.P. 36210, concello de Vigo. Correo electrónico arviasociacion@gmail.com e dirección web http://www.ar-vi.es

Artigo 4. Ámbito de actuación

O ámbito territorial no que a asociación vai a desenvolver principalmente as súas actividades é no autonómico.

Artigo 5. Duración

A asociación constitúese por tempo indefinido e rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da Constitución e o resto do ordenamento xurídico.

Artigo 6. Fins

 1. A asociación ten como fin o fomento das actividades deportivas, culturais e recreativas entre os pertencentes á mesma.
 2. Para levar a cabo estes fins realizaranse as seguintes actividades: reunións, charlas, excursións, competicións e todas aquelas actividades que programe a Xunta Directiva e, así mesmo, poderase participar en competicións e actividades que organice outras entidades de índole similar.

Os beneficios que se obteñan por calquera concepto destinaranse exclusivamente ó cumprimento destes fins, sen que se poidan repartir entre as persoas asociadas nin outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

 

CAPÍTULO II

DAS PERSOAS ASOCIADAS

Artigo 7. Requisitos

 1. Poderán pertencer á asociación todas aquelas persoas que estean vinculadas á organización arbitral en calquera faceta da mesma, así como aquelas que, habendo pertencido a esta nun período non inferior a dous tempadas, causen baixa por cumprimento da idade regulamentaria ou por facelo voluntariamente.
 2. Para adquirir a condición de persoa asociada requírese ser persoa física ou xurídica e ter interese no desenvolvemento dos fins da asociación.
 3. As persoas físicas deben ser maiores de idade ou menores emancipados con capacidade de obrar e non estar suxeitas a inhabilitación ou condición legal para o exercicio do dereito.
 4. Os menores de máis de 12 anos non emancipados necesitan o consentimento, documentalmente acreditado, das persoas que deban suplir a súa capacidade.
 5. As persoas xurídicas de natureza asociativa requirirán o acordo expreso do seu órgano competente, e as de natureza institucional, o acordo do seu órgano reitor.
 6. O período de admisión de novos asociados serán nos meses de agosto, setembro e xaneiro de cada ano, calquera solicitude de alta fora desde prazo quedara a decisión da Xunta Directiva.

Artigo 8. Clases de persoas asociadas

Dentro da asociación poderán existir as seguintes clases de asociados ou asociadas:

 1. Fundadores ou fundadoras, aquelas persoas que subscribiron a acta fundacional.
 2. De número, aquelas persoas que ingresaron con posterioridade á subscrición da acta fundacional.
 3. Colaborador, aquelas persoas que colaboren ca asociación de maneira económica sen fins lucrativos.
 4. De honra, aquelas persoas que, polos seus méritos persoais ou profesionais ou por ter contribuído de xeito relevante ao desenvolvemento da asociación, sexan nomeados pola Asemblea Xeral.

Artigo 9. Perda da condición de persoa asociada

 1. 1. A condición de asociado ou asociada pérdese:
 2. Por vontade propia, que se fará efectiva mediante presentación de renuncia, por escrito e comunicación electrónica ante a Xunta Directiva e dirixida a secretaría da asociación. A baixa causarase dende o último día do mes que se presentou a solicitude.
 3. Por falta de pagamento de 2 cotas, que será efectiva desde a notificación do acordo adoptado pola Xunta Directiva, ao interesado. A Xunta Directiva poderá adoptar medias con carácter extraordinario.
 4. Por incumprimento dos presentes estatutos ou dos acordos validamente adoptados polos órganos da asociación, así como pola realización de accións que prexudiquen gravemente os intereses da asociación. A Xunta Directiva poderá adoptar medias con carácter extraordinario.
 5. Por falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica.
 6. A expulsión de asociados e asociadas nos supostos dos apartados b) e c) do parágrafo anterior, será acordada pola Xunta Directiva, logo da audiencia da persoa interesada. O acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral Extraordinaria e contra a súa resolución poderase recorrer ante a xurisdición ordinaria.

Artigo 10. Dereitos

 1. Os asociados fundadores e de número teñen os seguintes dereitos:
 2. Participar nas actividades da asociación
 3. Ser electoras e elixibles para os cargos dos órganos de goberno.
 4. Participar nas Asembleas con voz e voto.
 5. Recibir información da composición dos órganos de goberno e representación da asociación, do seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade.
 6. Acceder á documentación da asociación a través dos órganos de representación.
 7. Ser oídas con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra elas e ser informadas dos feitos que dean lugar ás ditas medidas, debendo motivarse o acordo que, no seu caso, impoña a sanción.
 8. Impugnar os acordos dos órganos da asociación que estime contrarios á lei ou ós estatutos.
 9. Non poderán exercer o dereito de sufraxio activo e pasivo as persoas asociadas que non estean ao día no pagamento das cotas sociais.

Artigo 11. Obrigas

Son obrigas dos asociados fundadores e de número:

 1. Cumprir os presentes estatutos e os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno e representación da asociación.
 2. Pagar as cotas que de conformidade cos estatutos, se establezan.
 3. Desempeñar as obrigas inherentes aos cargos para os que foron elixidas.
 4. Asistir ás Asembleas e demais actos organizados pola asociación.

Artigo 12. Dereitos  e obrigas dos asociados de honra e colaboradores

Os asociados de honra e colaboradores terán os mesmos dereitos que os asociados fundadores e de número a excepción dos nomeados no Artigo 10 apartados b), c) no que terán voz pero non voto, e) e g).

Os asociados de honra e colaboradores terán as mesmas obrigas que os asociados fundadores e de número a excepción dos nomeados no Artigo 11 apartados, c) e d) tendo voz pero non voto.

 

CAPÍTULO III

DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN

Artigo 13. Organización da asociación

Os órganos de goberno e representación da asociación son a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, respectivamente.

Artigo 14. Asemblea Xeral

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da asociación e está integrada por todas as persoas asociadas.

Artigo 15. Reunións: clases e convocatoria

 1. As reunións da Asemblea Xeral poden ser ordinarias ou extraordinarias. A reunión ordinaria celebrarase como mínimo unha vez o ano, a semana anterior ao peche do exercicio. As reunións extraordinarias celebraranse cando as circunstancias o aconsellen, cantas veces o acorde o Presidente ou a Xunta Directiva ou cando o soliciten por escrito o 10% das persoas asociadas.
 2. As convocatorias realizaranse por escrito e/ou por correo electrónico sinalando o lugar, día e hora da reunión, así como a orde do día. Entre a publicación ou notificación da convocatoria e a data da celebración da Asemblea en primeira convocatoria debe mediar como mínimo un prazo de sete días naturais. Podendo así mesmo facerse constar se procedese a data e hora na que se reunirá a Asemblea en segunda convocatoria, sen que entre unha e outra poida mediar un prazo inferior a unha hora.

Artigo 16. Constitución e quórum de convocatoria

As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas en primeira convocatoria sempre que concorran un terzo das persoas asociadas presentes ou representadas, e na segunda convocatoria, con calquera número de asistentes con dereito a voto. En todo caso, terán que estar presentes as persoas que ostentan a presidencia e a secretaría ou persoas que as substitúan.

Artigo 17. Facultades da Asemblea Xeral ordinaria

Serán competencias da Asemblea Xeral ordinaria:

 1. Examinar e aprobar as contas e balances do exercicio anterior.
 2. Aprobar os orzamentos de ingresos e gastos para cada exercicio, e o plan de actividades.
 3. Examinar e aprobar as cotas das persoas asociadas, a proposta da Xunta Directiva.
 4. Elección dun novo Presidente e este elixirá ao resto da súa Xunta Directiva.
 5. Aprobar a incorporación ou separación a unha federación.
 6. Solicitar a declaración de utilidade pública da asociación.
 7. Modificar os estatutos da asociación, incluído o cambio de domicilio.
 8. Aprobar o regulamento de réxime interno da asociación.
 9. Expulsión de socios a proposta da Xunta Directiva.
 10. Calquera outra que non sexa atribuída a outro órgano social.

Artigo 18. Facultades da Asemblea Xeral extraordinaria

Serán competencias da Asemblea Xeral extraordinaria:

 1. Acordar a disolución da asociación e designar as persoas liquidadoras.
 2. As que sendo competencia da Asemblea Xeral Ordinaria, por razóns de urxencia ou necesidade, non poidan agardar a súa convocatoria.
 3. Tódalas non conferidas expresamente á Asemblea Xeral ordinaria ou a Xunta Directiva.

Artigo 19. Adopción de acordos

 1. Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioría simple das persoas presentes ou representadas, cando os votos afirmativos superen aos negativos, non sendo computables a estes efectos os votos nulos, en branco nin as abstencións.
 2. Será necesaria a maioría absoluta dos votos emitidos, que resultará cando os votos afirmativos superen a metade das persoas presentes ou representadas, para adoptar os seguintes acordos:
 3. Designación de membros da Xunta Directiva
 4. Acordo para constituír federacións e para integrarse ou separarse delas.
 5. Disolución da asociación.
 6. Modificación dos estatutos, incluído o cambio de domicilio social.
 7. Disposición ou alleamento de bens.
 8. Remuneración das persoas que integran os órganos de goberno e representación.
 9. Os acordos adoptados conforme ós preceptos anteriores obrigarán a todas as persoas asociadas, incluso as non asistentes.

Artigo 20. A Xunta Directiva: Composición

 1. A Xunta Directiva é o órgano de representación que xestiona e representa os intereses da Asociación de acordo coas disposicións e directivas da Asemblea Xeral.

Estará formada por: Presidente/-a, Vicepresidente/-a, Secretario/-a, Tesoureiro/-a e un mínimo de dous Vogais, designando na Asemblea Xeral ao presidente entre as persoas asociadas, os cales teñan un mínimo de dous anos ininterrompidos na asociación a excepción dos asociados fundadores, maiores de idade, en pleno uso dos seus dereitos civís que non estean incursas en motivos de incompatibilidade legalmente establecidos. No caso de que ningún asociado cumprise os requisitos para formularse como presidente, todos os asociados serían elixibles. A duración do seu mandato será de dous anos, podendo ser obxecto de sucesivas reeleccións.

 1. A elección do Presidente/a da Xunta Directiva pola Asemblea Xeral realizarase a dobre volta, nunha votación entre todos os asociados, entendéndose por asociados os pertences a Asociación no momento da votación cumprindo cos requisitos que o permitan participar no sufraxio. O sistema de votación estará composto por dous ciclos, no primeiro todos os asociados votarán a os candidatos e no segundo so se poderán votar os dous candidatos con maior número de votos no primeiro ciclo sendo así escollido o Presidente/a.

O asociado que queira resultar elixido como Presidente/a, deberá expoñelo no momento previo a votación. Se ninguén quere ser Presidente/a, tódolos asociados son candidatos a selos e poden ser votados. Se unha persoa que non se presenta á Presidencia recibe un voto, este declararase como nulo.

A persoa que resulte elixida como Presidente/a deberá formar a súa Xunta Directiva nun prazo máximo de dúas semanas dende o momento das eleccións.

 1. Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán desempeñados de forma gratuíta, sen prexuízo do dereito ao reembolso dos gastos debidamente xustificados en que poidan incorrer por actuacións relacionadas coa asociación.
 2. Os cargos da Xunta Directiva cesarán na súa función por:
 3. a) Morte ou declaración de falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica
 4. b) Incapacidade, inhabilitación ou incompatibilidade, de acordo co establecido no ordenamento xurídico
 5. c) Resolución xudicial.
 6. d) Renuncia voluntaria.
 7. e) Perda da condición de persoa asociada.
 8. f) Incumprimento das obrigas que tiveran encomendadas.
 9. g) Transcurso do período do seu mandato. Neste caso e en tanto non se proceda á elección da nova Xunta Directiva, aquela continuará en funcións ata a designación dos novos membros
 10. De producirse vacantes na Xunta Directiva, estas serán desempeñadas provisoriamente polos restantes membros, ata a elección definitiva por parte do Presidente dunha persoa que ocupe o seu lugar.
 11. O Presidente, Vicepresidente e Secretario da Xunta Directiva serán así mesmo, Presidente, Vicepresidente e Secretario da asociación na Asemblea Xeral.

Artigo 21. Reunións e acordos

 1. A Xunta Directiva será convocada polo presidente, a iniciativa propia ou a petición de calquera dos seus compoñentes.
 2. Para estar validamente constituída deberán estar presentes, a metade máis un dos seus membros.
 3. Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos, deberán ser adoptados pola maioría de votos dos asistentes. Os empates serán dirimidos mediante voto de calidade do Presidente.

Artigo 22. Facultades da Xunta Directiva

A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións:

 1. Programar e dirixir as actividades asociativas
 2. Levar a xestión administrativa e económica da asociación.
 3. Executar os acordos da Asemblea.
 4. Someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado de contas do ano anterior.
 5. Convocar e fixar as datas das Asembleas.
 6. Propoñerlle á Asemblea Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias para as persoas asociadas.
 7. Designar as comisións de traballo ou seccións que se estimen oportunas para o bo funcionamento da asociación.
 8. Elaborar, no seu caso, o Regulamento de Réxime Interior.
 9. Resolver as solicitudes de ingreso de asociados/as.
 10. Propoñer o plan de actividades da asociación á Asemblea Xeral para a súa aprobación, impulsando e dirixindo as súas tarefas, podendo nomear delegados para algunha determinada actividade da asociación.
 11. Resolver os procedementos disciplinarios que se instrúan.
 12. Calquera outra facultade que non sexa competencia exclusiva da Asemblea Xeral.

Artigo 23. Obrigas documentais

A asociación disporá dos seguintes documentos, que estarán a disposición de todas as persoas asociadas:

 1. Unha relación actualizada de asociados e asociadas.
 2. Documentación contable que permitan obter a imaxe fiel do patrimonio, do resultado e da situación financeira da entidade, así como das actividades realizadas. Tal contabilidade levarase de conformidade coa normativa específica que resulte de aplicación.
 3. Inventario dos seus bens.
 4. Libro de actas das reunións dos seus órganos de goberno e representación.

Artigo 24. Presidente/a

A persoa que ostenta a presidencia terá as seguintes atribucións:

 1. Representar legalmente á asociación perante calquera organismo público ou privado.
 2. Convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, dirixir as deliberacións dunha e outra, e decidir con voto de calidade os casos de empate de votos.
 3. Ordenar a execución dos acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.
 4. Ordenar os pagamentos acordados validamente.
 5. Asinar as actas, certificados, pagamentos e outros documentos da asociación xunto coa persoa que ostenta a secretaría ou membro da Xunta Directiva a quen lle corresponda a elaboración do documento de que se trate.
 6. Adoptar calquera medida urxente que a boa marcha da asociación aconselle, resulte necesario ou axude no desenrolo das actividades, sen prexuízo de dar conta posteriormente á Xunta Directiva.

Artigo 25. Vicepresidente/a

A persoa que ostente a vicepresidencia realizará as funcións da presidencia nos casos de ausencia ou enfermidade, podendo tamén actuar en representación da asociación nos supostos en que así se acorde pola Xunta Directiva ou pola Asemblea Xeral.

Artigo 26. Secretario/a

 1. A persoa que ostenta a secretaría terá as seguintes atribucións:
 2. Tramitar as solicitudes de ingreso na asociación e formalizar as inscricións de altas e baixas das persoas asociadas.
 3. Dirixir as actividades sociais e a administración da asociación.
 4. Formalizar as convocatorias de reunión por orde da presidencia e redactar as actas correspondentes
 5. Expedir certificacións dos acordos co visto e prace do presidente/a, así como emitir informes.
 6. Redactar o inventario de bens da asociación.
 7. Custodia do arquivo de libros e documentos da asociación.
 8. Cumprir coas demais obrigas documentais nos termos que legalmente corresponda.
 9. A persoa que ostenta a secretaría, nos casos de ausencia ou enfermidade, será substituída por outro membro da Xunta Directiva designado pola persoa que ostenta a Presidencia.

Artigo 27. Tesoureiro/a

A persoa que ostenta a tesourería terá as seguintes atribucións:

 1. Recadar e custodiar os fondos pertencentes á asociación, custodialos e invertelos na forma acordada pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral
 2. Intervir coa súa sinatura todos os documentos de cobros e pagos co visto e conforme da presidencia
 3. Dar cumprimento ás ordes de pagamento que expida a persoa que ostenta a presidencia.
 4. Elaboración do anteproxecto de orzamentos para a súa aprobación
 5. Levar os libros de contabilidade da asociación e elaborar as contas anuais para a súa aprobación pola Asemblea
 6. Calquera outras funcións propias de tesourería como a responsabilidade da xestión económico financeira da asociación.

Artigo 28 Vogais

Os demais membros da Xunta Directiva, terán as obrigas propias do seu cargo, e aqueloutras que lles sexan encomendadas, tales como realizar programas e estudos con carácter xeral ou en áreas de actuación determinadas.

 

CAPÍTULO IV

RÉXIME ECONÓMICO

Artigo 29. Patrimonio inicial

A asociación carece de Patrimonio Inicial. O peche do exercicio asociativo e económico será anual, e terá lugar o día 31 de xullo de cada ano.

Artigo 30. Recursos económicos

A asociación manterase dos seguintes recursos:

 1. As cotas periódicas das persoas asociadas ou cotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e sexan aprobadas pola Asemblea Xeral. Ditas cotas fixaranse anualmente pola Asemblea na reunión ordinaria. A asociación desenvolverase economicamente mediante o pago mensual de 10€ por parte dos asociados fundadores e de número. Poderá fixarse unha cota anual aos asociados colaboradores establecida no Réxime Interno da asociación. O importe será satisfeito na conta pertencente á asociación mediante pagos domiciliados ou ingresos bancarios en casos extraordinarios.
 2. As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou particulares.
 3. Os ingresos que se poidan recibir polo desenvolvemento das actividades da asociación.
 4. Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades non lucrativas.

Artigo 31. Contas anuais

Anualmente, con referencia ao ultimo día do exercicio económico, elaboraranse as contas anuais, expresivas da situación patrimonial e contable da asociación, así como unha memoria das actividades realizadas. Esta documentación estará a disposición das persoas asociadas dende os 7 días anteriores ao sinalado para a súa aprobación en Asemblea.

A Xunta directiva levará os correspondentes libros de contabilidade, que permitan obter unha imaxe fiel do patrimonio, o resultado e a situación financeira da asociación. Así mesmo, a asociación disporá dunha relación actualizada de asociados a disposición das persoas asociadas en todo momento. Tamén disporá dun inventario de bens actualizado.

Artigo 32. Destino de ingresos a fins da asociación

Como entidade sen ánimo de lucro, os beneficios obtidos derivados do exercicio de actividades económicas, incluídas as prestacións de servizos, destinaranse exclusivamente ao cumprimento dos fins da asociación. En ningún caso, estes beneficios poderán ser repartidos entre as persoas asociadas ou calquera outra persoa física ou xurídica con interese lucrativo.

 

CAPÍTULO V

DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

Artigo 32. Regulamento de réxime interno

Por acordo da Asemblea Xeral pode aprobarse un regulamento de réxime interno, que desenvolverá aquelas materias non contempladas directamente nestes estatutos.

O funcionamento interno da asociación estará sometido ao ordenamento xurisdicional civil.

 

CAPÍTULO VI

DISOLUCIÓN E LIQUIDACIÓN DA ASOCIACIÓN

Artigo 33. Disolución

A asociación disolverase polas seguintes causas:

 1. Por acordo adoptado por maioría cualificada en Asemblea Xeral extraordinaria.
 2. Polas causas que se determinan no art. 39 do Código Civil.
 3. Por sentenza xudicial firme.
 4. Polas causas que se determinen nos presentes estatutos.

Artigo 34. Liquidación

 1. Acordada a disolución da asociación, ábrese o período de liquidación, ata o fin do cal a entidade conservará a súa personalidade xurídica.
 2. Os membros da Xunta Directiva no momento da disolución convértense en liquidadores, salvo designación expresa de liquidadores pola Asemblea Xeral ou por autoridade competente.
 3. Corresponde aos liquidadores:
 4. Velar pola integridade do patrimonio da asociación.
 5. Concluír as operacións pendentes e efectuar as novas que sexan precisas para a liquidación.
 6. Cobrar os créditos da asociación.
 7. Liquidar o patrimonio e pagar os acredores.
 8. Destinar o haber resultante da liquidación aos fins previstos no acordo de disolución ou nos estatutos, que non desvirtúen a súa natureza non lucrativa, como melloras no material e infraestruturas da Delegación de Vigo do Comité Galego de Árbitros de Fútbol, sen poder ser repartido entre os socios.
 9. Solicitar a baixa da asociación e cancelación de asentos rexistrais.
 10. Á solicitude de inscrición da disolución da asociación no rexistro acompañarase do xustificante acreditativo do destino dos bens resultantes da liquidación.